Kommande ändringar i registreringsvillkoren för .SE och .NU

Internetstiftelsen har publicerat en så kallad remiss, där de bjuder in dig att lämna synpunkter på de förändringar de föreslår i registreringsvillkoren för toppdomänerna .SE och .NU. Synpunkterna används för att undersöka vilka konsekvenser förändringarna skulle kunna få om de skulle genomföras. Här får du lite mer information om Internetstiftelsens remiss!

Påverkar ändringarna mig?

Det beror på. Internetstiftelsen hanterar alla domäner som använder toppdomänerna .SE eller .NU. Därmed är alltså .SE- och .NU-domäner påverkade av deras registreringsvillkor. Det innebär att dina domäner kan komma att bli påverkade av de föreslagna ändringarna i registreringsvillkoren för de två toppdomänerna.

Får jag svara på remissen?

Självklart! Alla som har synpunkter på de föreslagna ändringarna har möjlighet att yttra sig. Skicka ditt remissvar via e-post till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 10 april 2024. Hänvisa till remissen i ämnesraden.

Vilka ändringar föreslår Internetstiftelsen i registreringsvillkoren?

  • Tillägg för nyregistreringar: Nyregistrerade domännamn kommer inte bli publicerade i .se-zonen om det föreligger, eller kan antas föreligga, brist i kravet på fullständiga och korrekta uppgifter om innehavaren.
  • Tydliggörande för deaktivering: Meddelanden om deaktivering av ett domännamn kan komma till en innehavare inte bara från Internetstiftelsen, utan även från registrarer, vid bristande uppfyllelse av åtaganden.
  • Ändringar för innehavaruppgifter för .NU: Utländska innehavare kan lämna uppgifter om utländsk identitetsbeteckning som motsvarar organisations- eller personnummer. Förslaget matchar de existerande registreringsvillkoren för .SE.

Ändringarna är avsedda att börja gälla från och med den 3 juni 2024.

Du kan läsa mer om remissen, de kommande ändringarna och de nuvarande registreringsvillkoren på Internetstiftelsens hemsida. Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta remissvar@internetstiftelsen.se


Upcoming changes in the Terms and Conditions of Registration for .SE and .NU

The Swedish Internet Foundation has published a so-called referral, inviting you to submit comments on the changes they propose to the Terms and Conditions of Registration for the top-level domains .SE and .NU. The feedback is used to investigate what consequences the changes could have if they were to be implemented. Here is some more information about the Swedish Internet Foundation’s referral!

Will I be affected by the changes?

It depends. The Swedish Internet Foundation manages all the domains that use the TLDs .SE or .NU and are thus affected by the Terms and Conditions of Registration. This means that your domains may be affected by the proposed changes to the registration terms for the two TLDs.

May I respond to the referral?

Of course! Anyone who has views on the proposed changes has the opportunity to send in their feedback. Send your referral response via e-mail to remissvar@internetstiftelsen.se no later than April 10, 2024. Refer to the referral in the subject line.

What changes are the Swedish Internet Foundation proposing to the Terms and Conditions of Registration?

  • Addition for new registrations: Domain names that are newly registered will not be published in the .se zone if there is, or can be assumed to be, an insufficiency in the requirement for complete and correct information about the owner.
  • Clarification for deactivation: Notices of deactivation of a domain name may come to an owner not only from the Swedish Internet Foundation but also from registrars, in case of non-fulfillment of obligations.
  • Changes in owner information for .NU: Foreign owners can provide information about foreign identity designations corresponding to company registration numbers or personal identity numbers. The proposal matches the existing Terms and Conditions of Registration for .SE.

The changes are intended to take effect from June 3, 2024.

Read more about the referral, the upcoming changes, and the current registration conditions on the Swedish Internet Foundation’s website. If you have any questions, please contact remissvar@internetstiftelsen.se.

Dela detta inlägg:

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss